SchoolpleinNoord

Start hier je loopbaan

  • Maak een profiel aan
  • Ontvang dagelijks de nieuwste vacatures via de Jobalert
PROFIEL AANMAKEN

of

inloggen in je profiel

Privacyverklaring SchoolpleinNoord

Versie 1.1
Laatste wijziging: 20 januari 2023

SchoolpleinNoord acht het van bijzonder groot belang dat de persoonsgegevens van alle betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat wij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt je daar een toelichting op. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie zij wij?

SchoolpleinNoord is een vereniging in oprichting. SchoolpleinNoord is hét platform voor onderwijs (van IKC tot HBO/WO) in Noord Nederland waar arbeidsmarkt, loopbaan en professionele ontwikkeling bij elkaar komen. Daarnaast ontwikkelt SchoolpleinNoord zich tot een speler die de belangen van het onderwijs in de drie Noordelijke Provincies landelijk ter tafel brengt.

SchoolpleinNoord
p/a VCPO Noord-Groningen
Postbus 74
9950 AB Winsum

Voor vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar: info@schoolpleinnoord.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen omdat je een profiel hebt aangemaakt op onze site, omdat je je inschrijft voor een activiteit of nieuwsbrief of omdat we een opdracht zijn overeengekomen met jouw werkgever.

Van wie verzamelen bij persoonsgegevens?

Onze privacyverklaring is bedoeld voor:

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder beschrijven.

Online sollicitatie en jobalerts

Als je een profiel aanmaakt op www.schoolpleinnoord.nl kun je met jouw profiel (in bepaalde gevallen) online solliciteren bij de werkgever. Daarvoor vragen we je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, je wensen, ambities, je opleidingsgegevens, je werkervaring en je kunt je CV uploaden. Je sollicitatiegegevens komen bij de werkgever terecht. Zij reageren op jouw sollicitatie en verwerken jouw gegevens.

Ook kun je je interesses invullen, zodat wij, indien gewenst, een jobalert kunnen sturen. Je kunt zelf je gegevens actueel houden, door van tijd tot tijd bij te werken.

Wij bewaren deze gegevens oneindig, totdat jij ze zelf verwijdert. Wij sturen je gegevens niet door aan derden, behalve dus na jouw toestemming.

Aanmeldingen voor activiteiten

Als je je wilt aanmelden voor een van onze activiteiten, vragen wij je jouw gegevens in te vullen die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit. We bewaren je gegevens voor zolang noodzakelijk is om de activiteit te kunnen uitvoeren. We sturen je gegevens niet door.

Nieuwsbrieven

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Loopbaantrajecten

Wij voeren loopbaantrajecten uit in opdracht van werkgevers. Om dat te kunnen doen hebben we bepaalde gegevens nodig van kandidaten, zoals je geslacht, leeftijd, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadressen, telefoonnummer(s) en in het geval van een zogenaamd tweede spoor traject kan een arbeidsdeskundige rapport deel uitmaken van de gegevens. Dit kunnen medische gegevens zijn. In alle gevallen sturen wij een (versleuteld en/of beveiligd) verslag van het traject naar je werkgever en bewaren wij de e-mails en correspondentie in een dossier. Om dit te kunnen uitvoeren sluiten wij een verwerkersovereenkomst met je werkgever af waarin we afspraken hebben gemaakt hoe we omgaan met jullie gegevens. Wij hoeven niet jouw toestemming te vragen, dat moet jouw werkgever doen. We bewaren je gegevens voor de duur van het traject.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, of social media, dan hebben we van jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. We verwerken deze gegevens maximaal 1 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen.

Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

(Subsidie)projecten in opdracht van het Ministerie van Onderwijs

In sommige gevallen voeren we projecten uit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Voor deze projecten verwerken we je gegevens om contact met je op te kunnen nemen voor een afspraak, om onderzoek te kunnen doen naar de arbeidsmarkt, om een dienst te kunnen uitvoeren en om aan de wettelijke administratieplicht te voldoen voor subsidieregelingen. We bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is. Voor subsidieprojecten is dat vaak 10 jaar.

Promotiedoeleinden

Een van onze diensten is het voeren van campagnes en promotie om een realistisch beeld te scheppen van het onderwijs. Hiervoor verwerken wij foto’s, verhalen en filmmateriaal van mensen die in het onderwijs werken. Wij zullen altijd toestemming vragen aan de mensen van wie we de gegevens verwerken. Wij bewaren deze gegevens totdat wij de campagne niet meer voeren of de foto’s niet meer plaatsen. Deze toestemming kan altijd ingetrokken worden.

In alle gevallen worden de gegevens uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor ze verwerkt worden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites van SchoolpleinNoord:

Doorgifte

Wij delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder verwerkers:

Geeft SchoolpleinNoord jouw persoonsgegevens door?

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wil over de beveiliging van door SchoolpleinNoord verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met SchoolpleinNoord.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over onze cookies kun je vinden op www.schoolpleinnoord.nl/cookies

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@schoolpleinnoord.nl

Inzage, rectificatie en verwijdering

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten of vragen

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je hierover direct contact met ons op te nemen (info@schoolpleinnoord.nl). Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.