Samen sterk voor elk kind - Eindconclusies van Merel van Vroonhoven

Het rapport bevat de aanbevelingen van mevrouw van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort.

Lees en download het volledige rapport

Een beknopte samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport:

Merel van Vroonhoven constateert dat er veel in gang is gezet om de tekorten van leraren, directeuren en IB’ers aan te pakken en dat de aanpak ook resultaat heeft. Tegelijkertijd constateert zij dat verdere versterking van de aanpak nodig is om het lerarentekort effectief en structureel op te lossen en benoemt daartoe aanbevelingen langs vier richtingen:

  • Kom tot een duurzame (regionale) samenwerking tussen onderwijspartijen: voorgesteld wordt de vrijblijvendheid van de huidige aanpak af te halen en een maatschappelijke opdracht voor de gezamenlijke partijen in een regio wettelijk vast te leggen. Ook stelt zij voor een landelijk dekkend netwerk van regionale verbanden voor de onderwijsarbeidsmarkt op te bouwen, waarin de aanpak voor de tekorten en ‘Samen opleiden’ samen komen en structureel bekostigd worden.
  • Zet de doelgroep in opleidingstrajecten centraal en zorg voor een betere aansluiting van de opleiding met de praktijk.
  • Betrek de beroepsgroep en heb meer aandacht voor onderbelichte onderwerpen: het onderwijs aan leerlingen in een kwetsbare positie, op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, het behouden van leraren, het tekort aan schoolleiders en de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.
  • Vorm een Taskforce (met een programmabureau) voor regie en slagkracht die de aanpak intensiveert vanuit een gezamenlijke visie: de aanpak is versnipperd. Breng hier ook de implementatie van de noodplannen voor de G5 onder, de ondersteuning Samen opleiden en professionaliseren. Benut deze structuur ook voor de uitwerking en implementatie van het advies van de commissie voor de bevoegdheden dat in het voorjaar 2021 wordt gepubliceerd.

In zijn reactie ziet minister Slob ook positieve ontwikkelingen:

De belangstelling om te werken in met name het po is groot. Jaarlijks zien we een forse groei van het aantal Pabo-studenten. Deze week nog kwamen er al (voorlopige) cijfers naar buiten dat er opnieuw een groei in aanmeldingen zichtbaar is van ca 10%. Veelal jonge mensen die opgeleid worden om het mooie vak van leerkracht uit te oefenen.

Ook zijn er in de afgelopen jaren veel zij-instromers bijgekomen van 495 in 2017, naar 918 in 2018 en 1972 in 2019. Keer op keer moesten we vanwege de groeiende belangstelling de voor hun opleiding beschikbaar gestelde subsidiebedragen aanvullen. Belangrijk aandachtspunt is en blijft wel de begeleiding en het voor het onderwijs vasthouden van deze zij-instromers.

SchoolpleinNoord is blij met de aanbevelingen van Merel van Vroonhoven. We denken dat we met SchoolpleinNoord nu een eerste stap hebben gezet voor een stevig regionaal verband voor de onderwijsarbeidsmarkt. Een structurele bekostiging zal ons helpen die ambitie waar te maken. We zullen de beroepsgroep zeker bij onze verdere ontwikkelingen betrekken.

Wij zien ook de positieve ontwikkelingen die minister Slob signaleert maar zijn beducht voor de tijdelijkheid van deze opleving. Een stevig regionaal verankerd platform kan helpen de sector positief in beeld te houden en zo de aantrekkingskracht op nieuw personeel te vergroten. We zien dat ons voorbeeld, ZorgpleinNoord die positie en functie heeft verworven op basis van een meerjarig bestaan en keihard werken.