Algemene voorwaarden SchoolpleinNoord

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

SPN: SchoolpleinNoord

Opdrachtbrief: een document van SPN waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin de Werkzaamheden worden omschreven.

Opdrachtgever: de partij die aan SPN een opdracht geeft. 

Opdrachtteam: de natuurlijke personen binnen SPN, zowel individueel als gezamenlijk, die betrokken zijn bij het verrichten van de Werkzaamheden, alsmede derden (zijnde natuurlijke personen buiten SPN) die door SPN zijn ingeschakeld bij het verrichten van de Werkzaamheden.

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief tezamen met eventueel andere documenten en voorwaarden die in de verhouding SPN– Opdrachtgever op de Werkzaamheden van toepassing zijn (“Aanvullende Voorwaarden”) en waarnaar uitdrukkelijk in de Opdrachtbrief wordt verwezen. 

Werkzaamheden: de door SPN ingevolge de Opdrachtbrief voor een Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard door SPN.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Werkzaamheden van SPN voor een Opdrachtgever. 
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Opdrachtbrief (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch dan wel stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen. 
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door de Opdrachtgever verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

 

4. Inhoud van de overeenkomst/ rangorde bij strijdigheid 

 1. De Overeenkomst is de basis van alle afspraken tussen SPN en Opdrachtgever ter zake van de Werkzaamheden.
 2. Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst dienen op schrift te worden gesteld en door een bevoegde vertegenwoordiger van SPN en een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever te worden ondertekend. 

 

5. (Uitvoering van) de werkzaamheden 

 1. SPN zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. SPN bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 3. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is SPN gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan. 
 4. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Voorts is SPN in geen geval schadeplichtig wegens termijnoverschrijding. 
 5. Indien SPN op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan SPN worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van SPN. 
 6. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 5 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en SPN kunnen worden beïnvloed. 
 7. Bij afronding van de Werkzaamheden kan SPN een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. Vóór afronding van de Werkzaamheden kan SPN mondelinge, concept- of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies of schriftelijk (eind)rapport van SPN prevaleert. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een concept- of tussentijds advies, rapport of presentatie. Indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie, dient Opdrachtgever SPN daarvan in kennis te stellen, waarna SPN het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen. 
 8. SPN is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de Werkzaamheden te actualiseren, naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan. 
 9. De door SPN als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

 

6. Verplichtingen van opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van SPN, alle medewerking verlenen en alle relevante bescheiden, welke SPN redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen. Ingeval SPN bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruik maakt, dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang, beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen. Voor zover de Werkzaamheden niet in de eigen gebouwen van SPN worden uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerkers van SPN worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. 
 2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat SPN onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn. 
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan SPN ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Werkzaamheden anders voortvloeit. 
 4. SPN is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en geven van een verkeerde voorstelling van zaken. 
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 6 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 

7. Eigen verantwoordelijkheid opdrachtgever 

Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van SPN bij de uitvoering van de Werkzaamheden, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer: − het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf, de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten en zijn eigen zakelijke aangelegenheden; − de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door SPN geleverde adviezen, aanbevelingen of overige uitkomsten van de Werkzaamheden wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan; − de door Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de Werkzaamheden en de uitkomsten daarvan. 

 

8. Geheimhouding 

 1. SPN is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte vertrouwelijke informatie omtrent het bedrijf dan wel de zakelijke aangelegenheden van Opdrachtgever. Deze verplichting geldt niet voor zover SPN is verplicht tot openbaarmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan SPN is onderworpen, een op SPN of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan SPN rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan. 
 2. De in lid 1 van dit artikel opgenomen verplichting is niet van toepassing ingeval de in dat lid genoemde informatie algemeen bekend wordt. 
 3. SPN is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen, tenzij SPN voor zichzelf optreedt of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan SPN voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 
 4. Tenzij daartoe door SPN voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van de Opdrachtbrief, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SPN, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 
 5. Tenzij daartoe door SPN voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever geen mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van SPN. 
 6. Opdrachtgever zal de door SPN uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van SPN uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. 
 7. SPN en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van artikel 8 opleggen aan door hen ingeschakelde derden. 
 8. SPN behoudt zich het recht voor - in het kader van reclame- en referentiedoeleinden - de naam van Opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn gemaakt. 

 

9. Intellectuele eigendom 

 1. SPN behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. 
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 9 lid 1 genoemde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van SPN , te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

 

10. Kennis en conflicten 

 1. Van het Opdrachtteam mag niet worden verlangd, verwacht of aangenomen dat het kennis heeft van feiten en omstandigheden die aan andere personen binnen SPN bekend zijn. SPN kan bijgevolg niet worden aangesproken door Opdrachtgever ter zake van dergelijke feiten en omstandigheden. 
 2. Het staat SPN te allen tijde vrij om diensten te verlenen aan een andere partij die een belang heeft dat concurrerend of conflicterend is met de belangen van Opdrachtgever (hierna: een ‘Conflicterende Partij’), behoudens in het geval de belangen van de Conflicterende Partij specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurreren of conflicteren met betrekking tot het onderliggende belang. In het geval de belangen van de Conflicterende Partij specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurreren of conflicteren met betrekking tot het onderliggende belang, zal het Opdrachtteam geen werkzaamheden verrichten voor de Conflicterende Partij. Het is in dat geval andere personen binnen SPN dan het Opdrachtteam wel toegestaan werkzaamheden te verrichten voor de Conflicterende Partij onder de voorwaarde dat passende beveiligingsmaatregelen in werking zijn gesteld. 
 3. Indien Opdrachtgever bekend is (geworden) met het feit en/of de omstandigheid dat SPN een Conflicterende Partij adviseert of voornemens is om dit te doen ter zake van een specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurrerend of conflicterend belang, informeert Opdrachtgever SPN daar terstond over. 

 

11. Honorarium/ betaling 

 1. SPN factureert de Werkzaamheden op basis van haar honorarium, kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij SPN en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. 
 2. Het honorarium van SPN is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden; het honorarium van SPN is gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid van de personen in het Opdrachtteam, op hun anciënniteit, op hun deskundigheid, op de tijd die zij aan de Werkzaamheden hebben besteed en op de aard en complexiteit van de Werkzaamheden.
 3. Onder de kosten zoals genoemd in artikel 11 lid 1 wordt verstaan de directe kosten alsmede een bedrag ter dekking van onkosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend.
 4. Het door SPN gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of offertes.
 5. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is SPN gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van SPN, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 
 6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die SPN maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van SPN daartoe aanleiding geeft, is SPN gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door SPN te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is SPN gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan SPN uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

 

12. Reclames 

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan SPN kenbaar te worden gemaakt. 
 2. Reclames als bedoeld in artikel 12 lid 1, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft SPN de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

 

13. Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

 1. De Overeenkomst kan door zowel SPN als Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van SPN te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door SPN in verband met de Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies. 
 2. SPN is voorts gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 
 3. Aan zowel SPN als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW). 
 4. SPN behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 13 lid 1, 2 of 3 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar. 

 

14. Aansprakelijkheid 

 1. SPN zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. SPN is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van SPN. 
 2. De aansprakelijkheid van SPN is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan SPN ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van SPN. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt SPN aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1) maal de aan SPN ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde honorarium. 
 3. Aansprakelijkheid van SPN voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van SPN. 
 4. Buiten de in artikel 14.1 tot en met 14.3 genoemde gevallen rust op SPN geen enkele verplichting tot schadevergoeding. 
 5. SPN zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SPN is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van SPN optreden. 
 6. De in artikel 14 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel SPN (zelve) als de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam. 
 7. Geen enkele andere werknemer van SPN is aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever in verband met de Werkzaamheden. De in dit artikel 14 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken mede ten behoeve van alle andere WGV werknemers. 

 

15. Vrijwaring 

 1. Opdrachtgever vrijwaart SPN ter van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van SPN. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die SPN in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
 2. De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam alsook de door SPN voor de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde andere SPN werknemers. 

 

16. Bescherming persoonsgegevens 

 1. In het kader van de Werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op SPN kan SPN persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken. 
 2. In verband met de ondersteuning van de dienstverlening door SPN aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van SPN en derden waaronder andere SPN werknemers, kan SPN persoonsgegevens verwerken. 
 3. Verwerking van persoonsgegevens door SPN in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 4. Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet – en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart SPN tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van deze wet – en regelgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die SPN in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 

 

17. E-mail en internetgebruik 

Opdrachtgever en SPN kunnen door middel van elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. SPN is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van email en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data uittreksels uit de computersystemen van SPN bepalend. 

 

18. Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier 

SPN houdt ter zake van de opdracht van Opdrachtgever een dossier aan SPN neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van SPN. 

 

19. Vervaltermijn 

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens SPN, uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

 

20. Onafhankelijkheid 

SPN is verplicht zich te houden aan onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om SPN in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever desgevraagd verplicht SPN tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede omtrent alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden zijn onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords. 

 

21. Nawerking 

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen SPN en Opdrachtgever. 

 

22. Overdracht 

Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. 

 

23. Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin SPN is gevestigd.